Bird and Rock

Ink and colour on paper

134 66.5 cm

Signed: "Yu Hui".
Artist's seals: Xiuxinxinxianchu, Hui.